شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [پيامک] به به عجب روزي شده محبوبه را آورده اي/ در دل عجب شوري شده معشوقه را آورده اي/ يا للعجب رسوا شدم بي پرده ميگويم سخن/ معشوقه ام محبوبه ام معصومه را آورده اي
ساعت ویکتوریا
لحظه های لرزان
0 امتیاز
0 برگزیده
45 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
لحظه های لرزان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top